Onze inzet

Zorg in ’t Boompje , vanuit welke visie ?

  • …vanuit onze schoolvisie … (gebaseerd op de 5 krachtlijnen uit het opvoedingsconcept voor het katholiek basisonderwijs)

 

          * Een stevige wortel:  opvoeden en onderwijzen vanuit een christelijke inspiratie.

          * Een degelijke stam:  aanbieden van degelijk en samenhangend onderwijskundig aanbod,

             in een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak.

          * Een tak van zorgbreed op stap gaan: ontplooiing van elk kind

          * Prachtige bladeren: open, respectvolle en sociale mensen te vormen. (samenwerken met alle geledingen)

 

Zorg vertrekt vanuit onze schoolvisie.  We motiveren elk kind in zijn behoefte naar kennis, inzicht en vaardigheden en in zijn verlangen iemand te zijn. We ondersteunen elk kind in zijn groei naar zelfstandigheid, helpen informatie vinden en begeleiden het kind bij het verwerken ervan.

Kwaliteitsonderwijs spreekt het kind aan in zijn hele persoon. Het scherpt zijn verstand, voedt zijn gemoed, activeert zijn wil en zet aan tot handelen.

Leren in interactie met medeleerlingen en onder leiding van leerkrachten ontwikkelt de sociale dimensie. Deze is onontbeerlijk in een menselijke samenleving.

  • … vanuit de beleidsvisie …  : het uitbouwen van een brede zorg

Om de maatschappelijke noden en vragen van en aan onze school te blijven opvangen blijft een continue structureel en inhoudelijke uitbouw van een zorg-brede school een prioriteit.
 

  • …vanuit het handelingsgericht werken …

7 uitganspunten van het handelingsgericht werken, die we willen nastreven

  1. Onderwijs-en ondersteuningsbehoeften: analyse, diagnostiek, advisering en begeleiding richten zich op wat de leerling nodig heeft om een doel te bereiken, zodat het onderwijs-en opvoedingsaanbod beter afgestemd kunnen worden op zijn specifieke noden.

  2. Afstemming en wisselwerking: Er is voortdurende wisselwerking tussen de leerling en zijn omgeving. Die wederzijdse beïnvloeding vraagt om afstemming.

  3. De leerkracht doet ertoe: als leerkracht realiseer je passend onderwijs en lever je daarbij een cruciale bijdrage aan een positieve ontwikkeling van je leerlingen op het gebied van leren, werkhouding, en sociaal-en emotioneel functioneren.

  4. Positieve aspecten: al te vaak ligt de focus op de problemen, op wat niet goed gaat. HGW gaat uit van het positieve.

  5. In constructieve samenwerking: leerkrachten, ouders, leerlingen en CLB participeren actief en als partners, elk vanuit hun eigen deskundigheid.

  6. Doelgericht: van elke handeling, elke stap wordt bekeken in welke mate die nodig en nuttig is in functie van het afgesproken doel.

  7. Systematisch en transparant: eerst denken, dan doen is de rode draad doorheen handelingsgericht werken.

 

 

Zorg in ’t Boompje , het zorgcontinuüm in de praktijk ?

… uit een continuüm van zorg, uitgediept in verschillende fases … (van fase 0 tot en met fase 3)

 

BREDE BASISZORG … FASE 0

Op schoolniveau:

We willen een open school zijn, toegankelijk voor alle ouders.  We proberen de drempel laag te houden zodat iedereen zich welkom voelt, zich beluisterd weet.

Er is een vlotte communicatie tussen ouders en leerkrachten;  veelvuldig contact aan de ingang van de school, bij het afhalen van de kinderen, er is communicatie via mail of agenda. Dat er veelvuldig tijd is voor informele en ook formele contacten wordt aan de ouders bij de inschrijving verteld. Hier start reeds de opbouw van een vertrouwensrelatie met de ouders en de school.

Op klasniveau:

Ook de leerkrachtenstijl binnen ons team is open, hartelijk, zorgzaam. Zowel naar ouders toe, als naar kinderen toe. Goed observeren is hiervoor een basisvoorwaarde. Dit is een basisattitude van elke leerkracht of teamlid van onze school.

Door middel van observaties, klasgesprekken, leerlingengesprekken, oudergesprekken,… volgen leerkrachten de kinderen goed op. Ze spelen kort op de bal door het probleem concreet aan te pakken.

Bv. tijdens het maken van oefeningen, meteen bijsturen, remediëren.

Bv. opvolgen van sociale interacties tijdens het vrij spel in de kleuterklas, tijdens groepswerk in de lagere school, op de speelplaats.

Er wordt ingezet op binnenklasdifferentiatie, door gebruik te maken van verschillende werkvormen (dit kan hoekenwerk zijn, gedeelde instructie, opsplitsing van groepen, …).  De leerkracht krijgt hier de vrijheid te werken volgens zijn of haar eigen leerkrachtenstijl. Dit verhoogt tevens het rendement bij de leerlingen.

Het is belangrijk dat kinderen succes mogen en kunnen ervaren, dit stimuleert hun ontwikkelingsgroei.  Daarvoor is het belangrijk dat een leerkracht zich bewust is van het feit dat niet elk kind op hetzelfde tempo ontwikkelt. Een gestructureerd les-of activiteitenverloop voorkomt problemen. Je werkt als leerkracht planmatig maar laat ruimte om af te wijken en in te spelen op wat leerlingen inbrengen. Dit stimuleert het betekenisvol leren.

Ook genormeerde testen worden afgenomen binnen de klas vanaf de 3de kleuterklas, om zo onze eigen werking te toetsen aan de resultaten . Aan de hand van foutenanalyses sturen de leerkrachten kinderen bij op het vlak van hun tekorten.

Brede zorg wordt op klasniveau vooral gerealiseerd door een rijk klasmilieu, een rijk aanbod en een rijke begeleiding. Kortom, een krachtige leeromgeving.

 

 

VERHOOGDE ZORG … FASE 1

Binnen niveau 0 geven leerkrachten reeds een uitgebreide zorg, evidente basiszorg. Maar voor sommige leerlingen mag/moet het iets meer zijn.

Zorg naar beneden toe.

Zorg naar boven toe.

Door middel van het handelingsgericht werken helpt de leerkracht de specifieke onderwijsbehoeften van het kind te ondersteunen,  binnen de zone van de naaste ontwikkeling. Binnen de klaswerking.

BV. verlengde instructie, opdrachten geven die net boven het niveau van een lln liggen om hem uit te dagen, …

Via differentiëren, remediëren en compenseren wordt dit bewerkstelligd; zonder dat er al sprake hoeft te zijn van een eventuele leerstoornis. Het differentiëren, stimuleren, compenseren en remediëren; gaat in deze fase dieper dan in fase 0.

Hierover kan er overleg zijn met het CLB. Het CLB kan de leerkracht ondersteunen in zijn/haar werking. Je vertaalt samen met hen de noden van de leerling. Wat wil je voor een leerling binnen een bepaalde periode bereiken?

Ook ouders worden betrokken bij dit proces;

Er wordt steeds tussentijds geëvalueerd, leerkracht kijkt of het proces goed loopt en stuurt bij waar nodig.

 

 

 

UITBREIDING VAN DE ZORG … FASE 2

Als alle zorg op klasniveau onvoldoende rendeert, vraagt de leerkracht via OMNIWIZE een MDO aan. Via de MDO-fiche wordt het probleem concreet verwoord  en wordt er een hulpvraag gesteld door de leerkracht.

Op het MDO wordt samen met het CLB, de klastitularis, eventueel een therapeut (externe hulpverlener) en de directeur, een oplossing gezocht voor het probleem.

Er wordt steeds uitgegaan van de sterke punten van het kind. Het probleem wordt ontrafelt, er worden concrete voorstellen gedaan. Er wordt een besluit geformuleerd. Dit zal op een afgesproken moment geëvalueerd worden en eventueel bijgestuurd worden.

Deze voorstellen, besluiten worden uitgeprobeerd in de klaswerking . Eventueel worden ook ouders uitgenodigd voor een overleg.  Eventueel wordt er doorverwezen voor verder onderzoek.

Hier kunnen recodismaatregelen geformaliseerd worden in een actieplan. (Met overleg met ouders)

Hier kan ook een traject tot curriculumdifferentiatie afgesproken worden.  (Met akkoord van ouders) Het getuigschrift basisonderwijs kan bij een verregaande curriculumdifferentiatie niet uitgereikt worden. Ouders dienen hiervan vooraf op de hoogte te zijn.

Netwerk-onderwijsbegeleiding, revalidatie tijdens de lesuren,  valt ook onder deze fase.

Het is niet noodzakelijk te weten wat een kind heeft (diagnose), wel WAT het NODIG heeft.

 

OVERSTAP NAAR SCHOOL OP MAAT … FASE 3

Ondanks alle initiatieven in fase 0, 1 en 2 is er de mogelijkheid dat onze school niet in staat is een kind te helpen. In een oudergesprek, samen met het CLB, klastitularis en directie, wordt dit besproken met de ouders. We gaan samen met hen op weg naar een eventuele overstap naar een school op maat. Dit kan een buitengewoon onderwijs zijn.

Als team proberen we ouders hierin te begeleiden. We beperken ons niet tot de boodschap, maar staan er voor open om samen met hen op stap te gaan, op zoektocht naar een gepaste school. Eventueel plannen we samen een schoolbezoek. Hier wordt steeds voldoende tijd en inlevingsvermogen in acht genomen door ons team.

Uiteindelijk zijn het de ouders die beslissen of het kind al dan niet de overstap maakt.

Indien ouders beslissen het kind op onze school te laten, dan wordt de zorg tot en met fase 2 verder aangehouden voor het kind. Bij de overstap naar het buitengewoon onderwijs schrijft het CLB een attest uit. Een inschrijvingsverslag voor het BO.

IN DE PRAKTIJK

 

Als school zorgen we ervoor dat de zorguren aangepast worden aan de noden van de kinderen en het team. Dat wil zeggen dat we bij de bekendmaking van het aantal zorguren, bekijken waar de nood het hoogst is. We willen vooral inzetten op spelling, technisch lezen, begrijpend lezen, schrijfmotoriek, maar andere onderdelen kunnen steeds in overleg besproken worden om op te nemen in de zorguren.