SCHOOLREGLEMENT

 

HOOFDSTUK I

WIE IS WIE?

 

Het schoolbestuur
Het schoolbestuur van de school is de V.Z.W. Bestuurscomité Vrije Basisschool ’t Boompje gevestigd te 8490 Stalhille, Cathilleweg 82. 

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. 

Voorzitter: Arnaud Cornille

Leden: Claude Dezuttere, Dirk Van Eenhooge, Heidi Vanhaverbeke, Christel Dewitte

De directeurs

De directeurs staan in voor de dagelijkse leiding van de school.

Annemie Demaré, Coudeveldt 24, 8490 Varsenare     tel. 050/ 395545

annemie.demare@gmail.com of hetboompje@telenet.be

Mieke Van Hee, Grotestraat 173, 8420 Vlissegem tel. 059 / 236172

mievanhee@gmail.com of hetboompje@telenet.be

Onderwijzend personeel

De leerkrachten vormen het onderwijzend personeel van de Vrije Gemengde Basisschool met één vestigingsplaats te Stalhille, Cathilleweg 82.

 

Els Derudder,  1elsderudder@gmail.com wordt vervangen door Julie Van Nevel                                

Nel Clicteur, clicteur.nel@gmail.com

Mieke Vanhee,  mievanhee@gmail.com

                                                                                                               

Nico Grymonprez, nico.grymonprez@telenet.be

Kelly Goethals, kelly.goethals@hotmail.com                             

Geertrui Hautekiet, geertrui.hautekiet@telenet.be                  

Marie Strubbe, strubbemarie@gmail.com

Lisa Van Hoecke, lisavanhoecke@hotmail.co

Mieke Denolf, denolf.mieke@telenet.be

 

                                                                                                                     

Het administratief personeel staat de directie bij in het administratief beheer van de school.

An Braem, secretariaat.boompje@gmail.com

 

Oudervereniging

De ouders van alle leerlingen worden  bij het begin van een schooljaar uitgenodigd om toe te treden tot deze vereniging. De oudervereniging steunt het schoolgebeuren. De ledenlijst is te bekijken op het secretariaat van de school.

 

Schoolraad
In dit participatieorgaan krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in de school.  Elk met hun eigen inbreng, komen ze samen op voor de Christelijke opvoeding van de leerl

De ledenlijst is te bekijken op het secretariaat van de school.

 

 

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) Brugge(n)

                       

Een CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van de leerlingen, nu en in de toekomst. Daarom ondersteunt het CLB de opvoedingsopdracht van ouders en school: als het moeilijk wordt, kun je bij het CLB terecht.

 

Onze school heeft een samenwerkingsovereenkomst met 

 

Vrij CLB De Havens - vestiging Sint-Andries  

Legeweg 83A, 8200  Sint-Andries Brugge                   

050/44 02 20

sint-andries@vrijclbdehavens.be

 

Het CLB-team bestaat uit een arts, een verpleegkundige, een maatschappelijk werker en een psycholoog of pedagoog. Je vindt de namen op de website.

 

De CLB-medewerkers vinden het belangrijk dat leerlingen zich goed voelen en hun talenten kunnen ontwikkelen. Daarom kunnen leerlingen en ouders op hen een beroep doen voor informatie, advies en begeleiding op het vlak van het leren en studeren, van het maken van goede studiekeuzes, van de lichamelijke ontwikkeling en de gezondheid en van het ‘zich goed voelen’ thuis, op school en bij vrienden. 

 

Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet een begeleiding pas voort als de ouder en/of de leerling ouder dan 12 jaar hiermee instemt. Je wordt nauw betrokken bij alle stappen in de begeleiding.

 

Bepaalde tussenkomsten kunnen niet geweigerd worden: begeleiding bij problematische afwezigheden en sommige medische onderzoeken. Als er bezwaar is tegen een onderzoek door een bepaalde arts of verpleegkundige, kan in overleg een andere arts of verpleegkundige binnen of buiten het CLB worden aangeduid. In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders. De resultaten van het onderzoek moeten aan het CLB worden bezorgd.

Het CLB houdt toezicht op de vaccinatietoestand van de leerling en biedt vaccinaties aan die in het vaccinatieschema zijn opgenomen. Ouders en leerlingen worden hierover geïnformeerd.

 

Het CLB legt voor elke leerling een dossier aan. Bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens over leerlingen geldt de wet op de privacy. CLB-medewerkers volgen een deontologische code die discretie, onafhankelijkheid en het naleven van het beroepsgeheim waarborgt.

Als een leerling verandert van school is het begeleidend CLB van de vorige school verplicht het dossier van de leerling te bezorgen aan het nieuwe CLB. Dit multidisciplinair dossier bevat alle op het centrum aanwezige gegevens over die leerling.

Indien je niet akkoord gaat met het doorgeven van alle CLB-dossiergegevens naar het nieuwe CLB, kan je daartegen verzet aantekenen. Je hebt daarvoor 10 dagen vanaf de inschrijving in de nieuwe school. Je tekent verzet aan bij de directeur van het vorige CLB. Voor leerlingen jonger dan 12 jaar gebeurt dit door de ouders, oudere leerlingen kunnen dit zelf doen. In geval van verzet zal het CLB alleen de identificatiegegevens, de medische gegevens en de gegevens in verband met de leerplicht doorsturen.

 

CLB-dossiers worden 10 jaar na het laatste medisch onderzoek of vaccinatie vernietigd. 

 

Vrij CLB De Havens heeft een procedure om met een klacht om te gaan.

 

Meer informatie vind je op de website www.vrijclbdehavens.be en www.vrijclb.be

 

 

 

 

 

                                                                 

 

HOOFDSTUK II

Onze school als opvoedings- en leefgemeenschap.

 

 

In dit onderdeel volgen een aantal afspraken in verband met de organisatie van het schoolleven.  In het algemeen kan je zeggen dat ze bedoeld zijn om de doelstellingen van de school te kunnen verwezenlijken.

Groeien in verantwoordelijkheid, in vrijheid en in liefde, kan in onze school het best lukken via duidelijke informatie over orde en regelmaat.
Geen enkele samenlevingsvorm kan zonder rechten en verplichtingen, afspraken en regels.

Daarom geldt ook hier een algemeen rookverbod op onze school.

 

 

I DUIDELIJKE WETTEN

 

1.1 Inschrijven van leerlingen 

 

Maximumcapaciteit

Tijdens een overleg en na goedkeuring van het schoolbestuur beperken we het aantal leerlingen in onze school tot max. 25 per geboortejaar voor de kleuterafdeling  en 25 per leerjaar.

Alle leerlingen die momenteel bij ons school lopen, blijven uiteraard ingeschreven. Zo kunnen alle leeftijdsgroepen hun huidig aantal behouden.

Wanneer starten de inschrijvingen?

Vanaf 1 maart  kan je broers of zussen inschrijven van kinderen die al in de school ingeschreven zijn.  Zij krijgen voorrang. 

Ook stiefbroers en -zussen, halfbroers en –zussen of andere kinderen die  op hetzelfde adres wonen,  krijgen voorrang.

Dit geldt ook voor de inschrijvingen van kinderen van personeelsleden.

Vanaf 18 maart  start de inschrijvingsperiode voor alle kinderen.

Alle ouders van kinderen die geboren zijn in 2011 (of vroeger) kunnen hun kind inschrijven voor het schooljaar ‘13-‘14. Ook al kan het kind pas instappen op 1 september 2014.

Alle inschrijvingen gebeuren tijdens de openingsuren van de school of op de opendeurdag van 30 augustus.

    

Wanneer is een leerling ingeschreven? 

Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instemmen met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Bij elke wijziging van het schoolreglement krijgen de ouders een melding van de wijziging. Die wijziging vind je terug op de website van de school. Indien jullie niet akkoord gaan met de wijziging, wordt de inschrijving van jullie kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar. 


Bij de inschrijving dient een officieel document (sis-kaart, geboorteakte ...) voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont. Er wordt eveneens gevraagd het inschrijvingsformulier te ondertekenen. Ouders die geen foto willen zien verschijnen op de website, in het schoolkrantje of andere kranten verwittigen de directie of klastitularis. We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van een van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen jullie kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan.

 

 


Voor ouders die een kleuter inschrijven vraagt de Minister tevens te willen ondertekenen dat het kind enkel in onze school de activiteiten volgt. Kleuters zijn niet leerplichtig.

Kleuters mogen pas ingeschreven worden vanaf de dag dat ze twee jaar en zes maanden oud zijn. Als zij jonger zijn dan 3 jaar worden ze pas in de kleuterschool toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving. Deze werden door de wetgever als volgt bepaald:                                                      

Ø  de eerste schooldag na de zomervakantie

Ø  de eerste schooldag na de herfstvakantie

Ø  de eerste schooldag na de kerstvakantie

Ø  op de eerste schooldag van februari

Ø  de eerste schooldag na de krokusvakantie

Ø  de eerste schooldag na de paasvakantie

Ø  de eerste schooldag na Hemelvaart

 

In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het nog op die leeftijd in het kleuteronderwijs blijft is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek. Een jaartje langer in de kleuterklas doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven, kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en van het CLB.

De leerlingen van de lagere school zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroepen te volgen.

Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directie en leerkrachten, eventueel aanpassingen gebeuren.

 

Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt of zal bereiken voor 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij  bovendien aan een van de volgende voorwaarden voldoen: 

1° het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode gedurende ten minste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest; 

2° voldoen aan een proef die de kennis van het Nederlands, nodig om het lager onderwijs aan te vatten, peilt. De Vlaamse Regering legt de inhoud van die taalproef vast. Het CLB waarmee de school waar de betrokken leerling zich aanbiedt een beleidscontract heeft, is bevoegd die taalproef af te nemen; 

3° beschikken over een bewijs dat hij het voorafgaande schooljaar onderwijs heeft genoten in een Nederlandstalige onderwijsinstelling uit een lidstaat van de Nederlandse Taalunie. 

 

Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan in het lager onderwijs ingeschreven worden, op voorwaarde dat hij tijdens het voorafgaande schooljaar  was ingeschreven in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode ten minste 185 halve dagen aanwezig was geweest. 

Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar en die tijdens het voorafgaande schooljaar niet was ingeschreven in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs, kan in het lager onderwijs worden ingeschreven op basis van een taalproef . 

 

"Inschrijving onder ontbindende voorwaarde. Een leerling met attest buitengewoon onderwijs, uitgezonderd het attest type 8, kan ingeschreven worden onder de ontbindende voorwaarde van onvoldoende draagkracht binnen het schoolteam. In voorkomend geval zal het schoolteam de onvoldoende draagkracht aantonen na horen van ouders en CLB. Het schoolteam motiveert de beslissing binnen de vier werkdagen na het beëindigen van de periode nodig voor overleg. De leerling heeft tot de dag van de beslissing het statuut van ingeschreven leerling". 

 

 

 

 

1.2 Schoolverandering
Elke nieuwe situatie vraagt aanpassing.  Daarom is het, in het belang van het kind, wenselijk een zo groot mogelijke continuïteit na te streven in een zelfde omgeving. Vanaf 1 september 1997 ligt de verantwoordelijkheid bij de ouders. Zij oordelen of het verantwoord is dat hun kind in de loop van het schooljaar van school verandert. Er is geen goedkeuring van de directeur, inspecteur, departement onderwijs of de minister vereist. Vanaf het schooljaar 2000 – 2001 moet elke schoolverandering schriftelijk meegedeeld worden door de directie van de nieuwe school aan de directie van de oorspronkelijke school.

 

1.3 Afwezigheden
Bij afwezigheden op school geldt de volgende gewijzigde reglementering vanaf 01/09/2002.

Leerlingen die ingeschreven zijn in een school en die leerplichtig zijn, moeten regelmatig aanwezig zijn in de school.

Leerlingen die onwettig afwezig zijn, verliezen het statuut van regelmatige leerling. 

De regelgeving bepaalt in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en welke de verplichtingen van de ouders en de school zijn.

 

1.3.1 Op wie is de regelgeving van toepassing?

De regelgeving op afwezigheden is van toepassing op leerplichtige kinderen in het gewoon basisonderwijs. De regelgeving is ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd kleuterbezoek, op zesjarige leeftijd nog in het kleuteronderwijs zitten. Zij zijn op basis van hun leeftijd leerplichtig. Ook leerlingen die al op vijfjarige leeftijd zijn overgestapt naar het lager onderwijs vallen onder de reglementering.

 

Niet leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, omdat ze niet onderworpen zijn aan de leerplicht en dus niet steeds op school moeten aanwezig zijn. Het is belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen. Kinderen die activiteiten missen lopen meer risico om te mislukken en raken minder goed geïntegreerd in de klasgroep. We verwachten dat de ouders ook de afwezigheden van hun kleuter onmiddellijk melden omwille van veiligheidsoverwegingen.

 

1.3.2 Welke afwezigheden zijn gewettigd?

1.3.2.1 Ziekte

v  Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is steeds een medisch attest vereist.

v  Wanneer een kind een chronische ziekte heeft die leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersbezoek noodzakelijk is, (bijv. astma, …) is het goed contact op te nemen met de school en het CLB. Het CLB kan dan een medisch attest opmaken dat de ziekte bevestigt. Wanneer het kind afwezig is voor die aandoening volstaat dan een attest van de ouders.

v  De school zal het CLB contacteren telkens ze twijfels heeft over een medisch attest.

v  Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is medisch attest vereist.

v  De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen ook het attest zo vlug mogelijk.

1.3.2.2 Van rechtswege gewettigde afwezigheden

In volgende situaties kan een kind gewettigd afwezig zijn. De ouders moeten een verklaring of een document met officieel karakter kunnen voorleggen ter staving van de afwezigheid. Voor deze afwezigheden is geen voorafgaand akkoord van de directeur nodig. De ouders verwittigen de school vooraf van dergelijke afwezigheden.

v  Het bijwonen van een begrafenis – of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als het kind, of van een bloed – of aanverwant van het kind.

v  Het bijwonen van een familieraad.

v  De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer het kind in het kader van een echtscheiding moet verschijnen voor de jeugdrechtbank)

v  Het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van bijzondere jeugdzorg (bijvoorbeeld opname in een onthaal -, observatie- en oriëntatiecentrum)

v  De onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (bijvoorbeeld door staking van het openbaar vervoer, door overstroming,…)

v  Het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, protestantse godsdienst)

Concreet gaat het over:

·              islamitische feesten: het Suikerfeest en het Offerfeest (telkens 1 dag)

·              joodse feesten: het joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (4 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen), het Wekenfeest (2 dagen).

·              orthodoxe feesten: paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodox paasfeest niet samenvalt met het katholieke paasfeest.

De katholieke feestdagen zijn al vervat in de wettelijk vastgelegde vakanties. De protestantse en anglicaanse godsdienst hebben geen feestdagen die hiervan afwijken.

 

1.3.2.3 Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is.

     
 Deze categorie afwezigheden verleent de school autonomie om in te spelen op specifieke situaties die niet altijd door de regelgeving op te vangen zijn. De directeur kan om volgende redenen toestemming tot afwezigheid geven:
* Overlijden van iemand onder hetzelfde dak of bloed– of aanverwant t.e.m. de 2de graad. (voor de dag van de begrafenis zelf is geen toestemming van de directeur nodig. Het gaat hier om een periode dat  het kind eventueel nodig heeft om emotioneel evenwicht terug te vinden (rouwperiode) .
Mits toestemming van de directeur kan zonodig ook een begrafenis in het buitenland bijgewoond worden, van een bloed- of aanverwant.
*  Afwezigheid wegens deelname aan een time-outproject.
*  Actieve deelname bij een selectie voor culturele/sportieve manifestaties (max. 10 halve schooldagen/jaar).
*  In echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen (max. 4 halve schooldagen + voorafgaand akkoord).
*  Afwezigheden wegens topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek. Dit kan slechts toegestaan worden voor maximaal 6 lestijden per week, mits het vooraf indienen van een dossier met de volgende elementen:
A) een gemotiveerde aanvraag van de ouders;
B) een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten  sportfederatie;
C) een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap;
D) een akkoord van de directie.

Deze 5 categorieën van afwezigheden zijn geen automatisme, geen recht dat ouders kunnen opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheden toe te staan. De directeur mag onder geen beding toestemming geven om vroeger op vakantie te vertrekken of later terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1september tot en met 30 juni.

 

 

1.3.2.4 Afwezigheden van kinderen van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden de volgende regels zijn van toepassing op de kinderen van binnenschippers, kermis-, circus – exploitanten, artiesten en woonwagenbewoners. Ze zijn niet van toepassing op kinderen die behoren tot de trekkende bevolking maar die ter plaatse verblijven (bijvoorbeeld in een woon-wagenpark). Die kinderen moeten elke dag aanwezig zijn.

 

In uitzonderlijke omstandigheden kunnen zich situaties voordoen waarbij het onvermijdelijk is dat het kind met de ouders meereist. Deze situaties moeten op voorhand goed met de school besproken worden. Deze afspraken (onderwijs op afstand en contact met de school tijdens afwezigheid) moeten in een overeenkomst tussen de ouders en de school neergeschreven worden. Enkel als de ouders hun engagement naleven is het kind gewettigd afwezig.

 

1.3.2.5 Problematische afwezigheden

Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd  kunnen worden zoals hierboven beschreven zijn te beschouwen als problematische afwezigheden.

De school zal de ouders onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid en deze afwezigheid melden aan het CLB. School en CLB zullen in communicatie met de betrokken ouders een begeleidingsplan opstellen voor de betrokken ouders en hun kinderen.

Van zodra het kind meer dan 10 halve schooldagen problematisch afwezig is, stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op dat ter inzage is voor de verificateurs.  


 

1.4 Onderwijs aan huis

Onderwijs aan huis (4 lestijden /week)
Een leerplichtig kind uit het lager onderwijs heeft recht op tijdelijk, kosteloos, onderwijs aan huis indien de volgende voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn:
De leerling is gedurende meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig wegens ziekte of ongeval.
Voor chronisch zieke kinderen vervalt de wachttijd van 21 dagen. Deze kinderen hebben recht op 4u tijdelijk onderwijs aan huis na 9 halve schooldagen afwezigheid. Telkens het kind opnieuw 9 halve schooldagen afwezigheid heeft opgebouwd, heeft het opnieuw recht op 4u tijdelijk onderwijs aan huis.
De afstand tussen de school en de verblijfplaats van de betrokken leerling bedraagt ten hoogste 10 km.

Ouders moeten zelf een aanvraag indienen bij de directie.
De school kan ook vrijwillig onderwijs aan huis organiseren voor scholen op meer dan 10km.
Leerlingen die ingeschreven zijn in een school en die leerplichtig zijn, moeten regelmatig aanwezig zijn in de school. Leerlingen die onwettig afwezig zijn verliezen het statuut van regelmatige leerling. Dat heeft gevolgen voor de school (de leerling telt niet meer mee voor de personeelsformatie en de toelagen) en voor de leerling zelf als die in het 6de leerjaar zit (hij kan geen getuigschrift basisonderwijs krijgen).

 

 

1.5 Revalidatie tijdens de schooluren

Ouders van kleuters en leerlingen met leerstoornissen kunnen in uitzonderlijke gevallen bijzondere hulp inroepen van een revalidatiecentrum of een logopedist. Deze hulp kan hoogstens twee uren tijdens de gewone lestijden omvatten. Hiertoe dient steeds vooraf een schriftelijke aanvraag en een evaluatiedossier te worden ingediend bij de bevoegde inspecteur basisonderwijs.

 

 

1.6 Preventie en welzijn

Het schoolbestuur en de directie nemen het welzijnsbeleid ter harte. De motieven zijn opvoedkundig, beleidsmatig en ethisch: zorg dragen, verantwoordelijkheid nemen voor elkaar, voor de school, voor de natuur. Via nieuwsbrieven worden leerkrachten,kleuters, leerlingen en ouders op de hoogte gebracht.

 

 

II DUIDELIJKE AFSPRAKEN EN REGELS 

 

1. Aanwezigheden, te laat komen en dagindeling

Te laat komen stoort het klasgebeuren. Ouders zien er op toe dat hun kind tijdig vertrekt.

Een gezamelijke inspanning van ouders, leerlingen en de school zal de stiptheid ten goede komen.

Het is immers heel moeilijk voor een school ordevol te werken als elke les geregeld onderbroken wordt door laatkomers. Ook in de kleuterklas zien we graag dat de ouders op tijd hun kleuter naar school brengen. 

We vragen met aandrang om de begin- en einduren van een school te respecteren.


A.  Van en naar school komen
Iedereen helpt zorgen voor een sfeer van rust, veiligheid en voornaamheid door:
                                 - de taal te verzorgen en zich behoorlijk te gedragen
                                 - het verkeersreglement te respecteren
                                 - steeds de veiligste weg te volgen
                                 - stipt en ordelijk binnen te komen en buiten te gaan.   

 
B.  Schooluren
voormiddag
                                 8.00      toezicht
                                 8.30      eerste   belteken: rij vormen
                                               tweede belteken: stilte
                                 10.10   speeltijd 
                                 11.40     einde lesactiviteit voormiddag

                                               
namiddag
                                 12.50   eerste   belteken: rij vormen
                                               tweede belteken:  stilte
                                 14.30  speeltijd
                                 15.35   einde lesactiviteit namiddag (vrijdag om 14.45. )

NOTA: Kleuters die door onvoorziene omstandigheden niet op tijd aanwezig kunnen zijn, 

             worden naar de klas gebracht.

 

Er is voorschoolse en naschoolse opvang ingericht door de gemeente Jabbeke vanaf 7u ’s morgens. ’s Avonds tot 18.30. (meer info zie website gemeente Jabbeke )

 

C. Een- of meerdaagse schooluitstappen

Voor deelname aan een extra - muros activiteit (uitstappen) is de schriftelijke toestemming van de ouders vereist.

Het streefdoel is dat alle kinderen deelnemen aan de extra-muros activiteiten. Bij ééndaagse uitstappen (toneel, bos, zee, schoolreis, …) geldt de ondertekening van dit schoolreglement als principiële toestemming voor deelname aan die ééndaagse uitstappen. Indien de ouders de toestemming bij een ééndaagse extra-muros activiteit weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden.

Bij een meerdaagse extra-muros activiteit (stads- en sneeuwklassen) is een afzonderlijk schriftelijke toestemming van de ouders vereist. 


D. Voor en naschoolse opvang

Graag verwijzen we de ouders naar de opvang ingericht door de gemeente Jabbeke. De naschoolse opvang gaat door in de turnzaal van de school. (meer info zie website gemeente Jabbeke)

 

 

E. Middagverblijf op school

De leerlingen kunnen zelf meegebrachte picknick eten. 

We eisen orde en beleefdheid in de refter.

De prijzen voor reftergebruik verschijnen in een info-blaadje.

Kinderen die niet op school blijven eten, mogen pas om 12u.45 terug op de speelplaats.

 

 

F. Koekjes en drankjes

Tijdens het speelkwartier kunnen de kinderen hun meegebrachte koek (geen snoep) opeten. De kinderen kunnen er ook hun drankje drinken. Voor de kleuters is het wel handig als hun naam vermeld wordt op drankje en koek. Woensdag is fruitdag d.w.z dat de kinderen dan geen koek of sapje mogen meebrengen maar wel een stuk fruit en water.

 

 

2 Toegang tot de verschillende lokalen.
De school is in de loop van de jaren aangepast aan nieuwe noden.  Regelmatig worden er nieuwe materialen aangekocht.  Lokalen zijn daarom niet toegankelijk zonder begeleiding of toestemming van een leerkracht.

 

 

3 Speeltijden
Mogelijkheden om zich te ontspannen zijn er zeker genoeg.  Frisse lucht is nodig om de lessen aandachtig te kunnen volgen.  Daarom moet je zo vlug mogelijk naar de speelplaats gaan.
Op de speelplaats worden alle geweldige en gevaarlijke spelen vermeden. Ballen worden steeds van naam of klas voorzien. De leerkracht met toezicht bepaalt welke spelen al dan niet mogen gespeeld worden. Indien de kinderen zich niet houden aan de afspraken, krijgen ze een aangepaste straf.
Tijdens de speeltijden verlaat niemand de school, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht met toezicht.  Dus ook niet om een ‘overgewaaide‘ bal op te halen.
Je zet je in om ook hier netheid te handhaven.  Daarbij gebruik je de voorziene vuilnisbakken.  
Een toilet-bezoek aan het begin van een speeltijd kan nodeloos heen-en-weer lopen tijdens de activiteiten beperken.
Het zou voor de kleuterleidsters ook aangenaam zijn indien de kleuters zo gemakkelijk mogelijk konden geholpen worden bij het naar het toilet gaan. (Gemakkelijke kledij is aan te raden)  Sommige ouders stoppen in het boekentasje van hun kleuter een vers onderbroekje + broek; dit kan heel nuttig zijn.

 

 

4 Veiligheid en gezondheid op school

De school staat in voor de veiligheid en de gezondheid van de personen die er werken.  Zij treft dan ook maatregelen betreffende brandpreventie, brandbestrijding en evacuatie. Het spreekt vanzelf dat je deze inspanningen eerbiedigt en dat je je mee inzet om de veiligheid van de school te bevorderen.

Om op alle eventualiteiten voorzien te zijn, worden op school regelmatig evacuatie - oefeningen ingelast.
Besmettelijke ziekten moeten steeds gemeld worden aan het CLB, via de school en dit door middel van een doktersbriefje.

Een netelig probleem: luizen
Luizen zijn besmettelijk en kunnen bij iedereen voorkomen.  Spoedige behandeling is dan hoogstnodig.  Een kind zien we liever niet op school tot door een goede behandeling het gevaar voor het doorgeven van de besmetting verdwenen is.  In samenwerking met het CLB wordt hierover gewaakt.  Zonder de medewerking van de ouders staat de school ook  machteloos.  Vandaar onze oproep: 

gelieve regelmatig de hoofdharen van alle gezinsleden na te kijken op de aanwezigheid van neten en luizen.

Indien je bij één van de kinderen luizen of neten vaststelt, gelieve dit onmiddellijk aan de directie van de school mede te delen.

 

 

5 Naschoolse activiteiten
Elke naschoolse activiteit, door school georganiseerd buiten de normale lesuren, wordt steeds schriftelijk aan de ouders medegedeeld via blog, brief of schoolagenda.
De school kan enkel haar medewerking verlenen aan initiatieven door anderen georganiseerd na overleg met de Inrichtende Macht, directie en personeel. Dit houdt niet in dat we de volgende jaren ook deelnemen.

 

 

6 Snoepen
Hoe aangenaam wellicht ook, het dient op geen enkele wijze de gezondheid. We zouden dan ook graag onze school snoep-vrij houden. Enkel bij een verjaardag mag er een snoep meegegeven worden maar ‘gezond’ is beter.

 

 

7 Verjaardagen 
Jarig zijn en dit vieren is voor het kind een hele belevenis. De kinderen zien er echt naar uit. Het is dan ook de gewoonte dat er een kleine traktatie meegebracht wordt. Het moet eenvoudig blijven. Een gezond geschenkje wordt wel op prijs gesteld.

 

                                                                     

8 Liturgische bijeenkomsten
Als Christelijke school maken we ook de nodige tijd om God te danken voor de vele mooie levenskansen.

Het dagelijks ochtend- en avondgebed worden aangepast aan de leeftijd van elk kind. 
De eerste Communie en het Heilig Vormsel groeien uit tot onvergetelijke hoogtepunten in het leven van de jongeren.
Het volgen van de lessen catechese (3 uur per week) behoort tot het vast leer- (of beter) leefplan van de school.

 

 

9 Schoolmateriaal

Boeken, schriften en materiaal worden gratis ter beschikking gesteld. De boeken worden steeds gekaft door de ouders. Van elke leerling wordt verwacht dat ze goed zorg dragen voor deze boeken en schriften. Ook het eigen schoolmateriaal wordt met de nodige zorg behandeld.

Alle leerlingen van het eerste tot zesde leerjaar hebben een agenda. Deze wordt regelmatig ingevuld en nagezien door de leerkracht alsook door de ouders wekelijks ondertekend.

Er wordt geen speelgoed meegebracht naar school. Enkel bij opdracht van de leerkracht mogen de kinderen iets meebrengen, de kinderen blijven verantwoordelijk voor hun materiaal.

Op volgende punten dient gelet:

  • Merk boeken, schriften, schoolagenda, turnkledij, boekentas, mutsen, ...  met de volledige naam. 

  • Berg de boeken ordevol op in de lessenaar en in een stevige boekentas.

  • Naar verloren voorwerpen kan je altijd vragen bij de directie, bij wie de gevonden voorwerpen worden binnengebracht.

 

 

10 Turnen en zwemmen
De turn- en zwemles zijn evenwaardig met andere leervakken en dienen dus door alle leerlingen gevolgd te worden. Alleen een medisch attest kan de leerling voor een bepaalde periode vrijstellen van deze lessen.

 

Het turnuniform is verplicht.  We stoppen alles netjes in een stevig turnzakje (geen plastiek zak).  Het wordt regelmatig gewassen.  Het uniform bestaat uit een T - shirt  voorzien van het logo van de school (krijg je op school) en een broekje (koop je zelf aan).  Tevens draagt de leerling sokken en turnpantoffels.  Alles goed voorzien van naam. 

Wie zijn turnkledij niet mee heeft, kan om hygiënische redenen niet deelnemen aan de les.


Zwemmen: zwemkledij (badpak voor meisjes, zwembroek voor jongens) + 2 handdoeken ( één om af te drogen; één om op de grond te leggen ter voorkoming van schimmel). We gaan zwemmen in Wenduine ( De Haan) vanaf het derde kleuter.

 

 

11 Verzekering

Alle kinderen zijn verzekerd tegen ongevallen op school en op de kortste of veiligste weg van en naar school.

Ook activiteiten buiten de school, maar wel georganiseerd door de school, zijn verzekerd.

Wat doe je bij een ongeval? 

1.  Vooraleer je naar de dokter gaat - indien mogelijk – vraag je de nodige formulieren op school.

2.  Je laat ook het voorziene formulier door de ziekenbond invullen.

3.  Alle formulieren worden zo spoedig mogelijk aan de directie bezorgd, die ze op haar beurt doorstuurt naar de verzekeringsmaatschappij van de school.

4.  De kosten worden nagezien en zo spoedig mogelijk betaald.

 

 

 

 

 

12 Huiswerk, lessen, agenda en rapporten

  • HUISWERK

Alle informatie over huiswerk en lessen kun je als ouder en leerling terug vinden in de schoolagenda. De leerkrachten beslisten het volgende:

 

  • Leerlingen van het eerste leerjaar lezen elke dag het lesje dat ze in de klas gelezen hebben.  Het gebeurt wel eens dat er een klein opdrachtje meegegeven wordt om thuis te maken.

  • Leerlingen van het tweede leerjaar krijgen maximum twee keer per week huiswerk.

  • Vanaf de tweede graad is dit maximum vier keer huiswerk per week.

  • De derde graad krijgt per week een overzicht wat per week moet gemaakt of opgezocht worden. Het maken van huiswerk blijft ook in de derde graad belangrijk maar het leren van lessen (denken we aan Franse woordjes) krijgt stilaan de bovenhand.

 

 

  • AGENDA

Informatie of vragen kunnen steeds in de agenda van je kind genoteerd worden. Er is een speciale ruimte voor ouders voorzien om mededelingen neer te schrijven.

De agenda wordt ook gebruikt door de leerkracht om er boodschappen in na te laten die voor de ouders bestemd zijn. We schrijven er ook resultaten van tussentijdse toetsen in.

 

  • RAPPORTEN

De leerlingen krijgen vier keer per jaar een rapport waar hun schoolse resultaten in staan. Per schooljaar krijgen de leerlingen ook elke keer een attituderapport mee. De ouders komen dit rapport zelf afhalen net voor de kerstvakantie en op het einde van het schooljaar. De leerlingen krijgen het rapport mee in hun schooltas  vóór de herfstvakantie en de paasvakantie.

 

 

III Contact met ouders

 

1 Contact tussen ouders en kleuterschool

Het contact tussen ouders en school is van groot belang. De kleuters hebben geen agenda doch het contact is ook hier van groot belang. De kleuteronderwijzeressen staan steeds tot je beschikking wanneer je je kleuter afhaalt. Deze informele contacten zijn belangrijke momenten. Op het einde van het schooljaar en aan de kerstvakantie is er een individueel contact tussen ouders en kleuterjuffen.

 

                                                                                 

2 Contact tussen ouders en de lagere school

Aan de ouders van de kinderen van het lagere vragen wij regelmatig de agenda van je kind na te zien. Boodschappen zowel van leerkrachten als van de ouders kunnen via de agenda doorgegeven worden.

Ook hier zijn de informele contacten van heel groot belang.

 

Op het einde van het eerste trimester wordt er oudercontact gehouden en ook op het einde van het schooljaar.

De tussentijdse toetsen worden genoteerd in de schoolagenda.

 

 

3 Schoolblog en klasblog

De school en klassen hebben een blog waar je de activiteiten en nieuwtjes kan volgen. Ook foto’s van de kinderen worden op de blog geplaatst. Wie bezwaar heeft, gelieve de directie of leerkracht te verwittigen. We hebben ook een afzonderlijk document om met de privacy in orde te zien. Die documetnen worden bewaard bij de directies.

 

 

4 Getuigschriften basisonderwijs

Het schoolbestuur kan op voordracht en na de beslissing van de klassenraad een getuigschrift basisonderwijs uitreiken aan de regelmatige leerling uit het gewoon lager onderwijs.

De klassenraad oordeelt autonoom of een regelmatige leerling in voldoende mate de doelen die in het leerplan zijn opgenomen heeft bereikt om een getuigschrift basisonderwijs te bekomen.

De beslissing van de klassenraad is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in het belang van de leerling.

 

Het is uitzonderlijk dat dergelijke beslissing door de ouders wordt aangevochten.

In voorkomend geval wenden de ouders zich binnen de zeven kalenderdagen tot de directeur die de klassenraad binnen drie werkdagen opnieuw bijeenroept. De betwiste beslissing wordt opnieuw overwogen. De ouders worden schriftelijk verwittigd van het resultaat van deze bijeenkomst. Als de betwisting blijft bestaan kunnen de ouders aangetekend beroep instellen bij de voorzitter van het schoolbestuur.

 

Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, heeft het recht op een verklaring met de vermelding van het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs, afgeleverd door de directie.

 

 

IV Orde- en tuchtmaatregelen

Het orde- en tuchtreglement zijn een middel om de goede gang van zaken in onze opvoedingsgemeenschap te vrijwaren.

 

Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan er een ordemaatregelworden genomen.

Mogelijke ordemaatregelen:

  - een verwittiging

  - strafwerk

  - een tijdelijke verwijdering uit de les gevolgd door aanmelding bij de directie.

 

Deze ordemaatregelen kunnen genomen worden door elk personeelslid van de school in samenspraak met de directie.

Wanneer het gedrag van de leerling werkelijk een probleem betekent voor het verstrekken van het onderwijs en / of

het opvoedingsproject van de school in het gedrang brengt, kan er een tuchtmaatregel genomen worden.

Mogelijke tuchtmaatregelen: 

  - een schorsing: dit houdt in dat de gesanctioneerde leerling gedurende een bepaalde periode de lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet mag volgen, maar betekent niet dat de betrokkene niet op school moet zijn;

  - een uitsluiting: dit houdt in dat de gesanctioneerde leerling definitief uit de school verwijderd wordt op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk één maand, vakantieperiode niet inbegrepen, na de schriftelijke kennisgeving van de beslissing van de uitsluiting.

 In afwachting daarvan bevindt betrokken leerling zich in dezelfde toestand als de geschorste leerling.

 

Bij het nemen van een beslissing tot schorsing van meer dan één dag of een beslissing tot uitsluiting wordt volgende procedure gevolgd:

                   1 de directeur wint het advies in van de klassenraad.

2 de leerling wordt, in aanwezigheid van de ouders en eventueel bijgestaan door een raadsman, voorafgaandelijk gehoord over de vastgestelde feiten. Voormelde personen worden hiertoe vijf werkdagen vooraf per brief verwittigd.

                   3 de ouders hebben inzage in het tuchtdossier van de leerling;

4 de genomen beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en schriftelijk ter kennis gebracht aan de ouders van de betrokken leerling.

 

Tegen tuchtmaatregelen is geen beroep mogelijk, behalve tegen uitsluiting.

 

Uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van de beslissing tot uitsluiting, kunnen de ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de beroepscommissie. (Beroepscommissie Basisonderwijs,  Sparrentuin 43 te 8793 Sint-Eloois-Vijve)

Het beroep schort de uitvoering van de eerder genomen tuchtbeslissing niet op.

 

De leerling wordt samen met zijn ouders per brief opgeroepen om te verschijnen voor deze beroepscommissie.

Uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van het beroep komt deze beroepscommissie dan samen.

De ouders hebben inzage in het dossier. De beroepscommissie brengt de ouders binnen de vijf werkdagen per aangetekende brief op de hoogte  van haar  gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle partijen.

 

Een personeelslid van de school kan niet optreden als vertrouwenspersoon.

Buitenstaanders mogen het tuchtdossier niet inzien, behalve mits schriftelijke toestemming van de ouders.

 

 

V Geldelijke en niet–geldelijke ondersteuning

Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig is van de Vlaamse Gemeenschap en de rechtspersonen die daarvan afhangen (reclame- en sponsorbeleid)

 

De door het schoolbestuur verstrekte leermiddelen of verplichte activiteiten moeten vrij blijven van reclame.

Facultatieve activiteiten (vb. schoolreis, bosklassen …) moeten vrij blijven van reclame, behalve wanneer die enkel verwijst naar het feit dat de activiteit of een gedeelte van de activiteit ingericht werd door middel van een gift, een schenking of een prestatie die niet verricht werd onder de reële prijs door een bij name genoemde natuurlijke persoon, rechtspersoon of een feitelijke vereniging.

Reclame en sponsoring mogen niet kennelijk onverenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taken en doelstellingen van de school.

 

Elk aanbod van sponsoring wordt door het schoolteam en de participatieraad apart geëvalueerd en beantwoord.

 

Reclame en sponsoring mogen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen.

 

 

VI Bijdrageregeling en betalingen

 

Bij het begin van het schooljaar krijgen alle ouders een lijst met de prijzen en een lijst met een raming van de financiële bijdragen die we kunnen vragen tijdens het komende schooljaar.

 

Deze lijst bevat zowel de verplichte als niet verplichte uitgaven. Voor sommige posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere zijn enkel richtprijzen vermeld. Richtprijzen zijn prijzen waarvan we de kostprijs nog niet precies kennen, we baseren ons voor het bepalen van de richtprijs op de prijs van de zaak of activiteit van vorige schooljaren.

 

De ouders krijgen elke maand een factuur met een overzicht van de kosten. Indien de factuur niet klopt gelieve een mail te maken naar secretariaat.boompje@gmail.com

schoolreis kleuters 2009 (70)

schoolreis kleuters 2009 (70)

IMG_2914

IMG_2914

IMG_2781

IMG_2781

IMG_2720

IMG_2720

eerste schooldag 2014 (57)

eerste schooldag 2014 (57)

eerste schooldag 2014 (29)

eerste schooldag 2014 (29)

DSC_0022

DSC_0022

DSC_0020

DSC_0020

DSC_0127

DSC_0127

DSC_0252

DSC_0252

Schermafbeelding 2020-09-27 om 12.35.06.