Meer weergeven
Ons Katholiek opvoedingsproject

HET  OPVOEDINGSPROJECT van ’t Boompje, een schoolvisie vanuit een Christelijke inspiratie

In het opvoedingsproject willen wij uitdrukken wat van belang is voor onze school.  Wij verduidelijken hiermee wat wij met ons onderwijs willen bereiken. Het is de bedoeling dat deze visie de rode draad is en blijft voor de hele werking binnen het Boompje.

 

Als team willen wij, gesteund door deze visie, de hoogst mogelijke ontwikkelingskansen bieden aan uw kind. Wij hopen de samenwerking en openheid die er nu is, te behouden en te verbeteren. Wij verbinden er ons toe al onze mogelijkheden aan te wenden om deze schoolvisie in werkelijkheid om te zetten.

 

Dit opvoedingsproject is voor iedereen bedoeld: leerkrachten en directie, leden van het schoolbestuur,  schoolraad en oudervereniging, alsook voor de ouders van onze leerlingen en allen die betrokken zijn bij de opvoeding en het onderwijs van de ons toevertrouwde leerlingen.

We willen dat in onze school elk kind uitgroeit van een twijgje naar een stevig verankerd boompje…

 

A. Een stevige wortel:  opvoeden en onderwijzen vanuit een christelijke inspiratie.

 

Het hele schoolgebeuren is gebaseerd op de christelijke waarden en normen.

We streven ernaar elk kind zo veelzijdig mogelijk te laten ontplooien, met respect voor zijn eigen identiteit, met respect voor de eigenheid van elk mens. Diepmenselijke waarden als verantwoording voor zijn eigen handelen, menswaardigheid, solidariteit, vreugde om het leven en de Schepping, dankbaarheid, verwondering, respect en zorg voor mens en natuur, vertrouwen in het leven, vergeving schenken en ontvangen, hoop in de toekomst, zorgzame nabijheid en troost, eerlijkheid, rechtvaardigheid, verdraagzaamheid  stellen we steeds voorop.

Binnen de school brengen we de kinderen in contact met Jezus Christus in verzorgde

catecheselessen, sacramentele vieringen en gebedsmomenten. Hij is de inspiratiebron van ons opvoedingsproject. Deze proberen we zo goed mogelijk te concretiseren in het dagelijkse leven en, waar gepast, te verbinden met de huidige samenleving, als deel van de geloofsgemeenschap in Stalhille.

We willen ons ook profileren als dialoogschool, we sluiten ons niet op in de katholieke geloofstraditie. We creëren bewust openheid naar andere levensvisies en levenshoudingen. Er is zeker ruimte voor ontmoeting met anders – en niet- gelovige leerlingen, ouders. In deze ontmoeting hebben we respect voor andere overtuigingen.

 

 

B. Een degelijke stam:  aanbieden van degelijk en samenhangend, geïntegreerd onderwijskundig aanbod, in een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak.

 

  Onderwijzen is onze eerste opdracht daarom …

… leren en oefenen we basisvaardigheden zoals: lezen, spreken, luisteren en schrijven. Maar ook wiskunde aangepast aan onze tijd, met de middelen van nu worden aangebracht. We hebben oog voor het raadplegen van allerlei documentatiebronnen. We geven een wereldgeoriënteerd onderwijs aangepast aan de gevoeligheden en  behoeften van de tijd  en de multiculturele maatschappij waarin wij leven.

… willen we elk kind een maximale vorming geven, zodat  ‘elke boompje’ dat wordt afgeleverd op het einde van de basisschool zich verder  kan ontplooien in de verdere schoolloopbaan en een stevige boom kan worden in de maatschappij van morgen.

 ...“Leren leren” neemt een bijzondere plaats in binnen ons onderwijspakket, reeds vanaf de kleuterklas. Zelfstandigheid wordt gestimuleerd op alle vlakken. 

… richten we regelmatig kwaliteitsvolle buitenschoolse activiteiten in. We denken aan extra-muros activiteiten en uitstappen naar toneel, museum, boerderij,  stads – en sneeuwklassen. Naast het verwerven van competenties wordt ook de ontwikkeling van vaardigheden beoogd. Hierbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van ervaringen van de leerlingen en aangesloten bij authentieke , reële situaties. Dat veronderstelt van de leerkrachten dat ze de leerprocessen binnen een optimale leeromgeving begeleiden. De leerkracht neemt deel in de leergemeenschap; ze bevordert de zelfsturing door de leerlingen.

… biedt de school de leerkrachten voortdurend bijscholing aan. Zo haalt men uit
vernieuwingen het beste en stuurt men de eigen klassenpraktijk voortdurend bij.

 … schenken wij aandacht aan de motorische en muzische ontwikkeling van elk kind. We stimuleren de creativiteit door aangepaste muzische en motorische activiteiten.

 

C.  Een tak van zorgbreed op stap gaan: ontplooiing van elk kind

 

Een school waar we een rustige leeromgeving creëren, met de nodige aandacht voor preventie, remediëring en verdieping van de leerstof. Dat wil zeggen …

… we hebben zorg en aandacht voor ‘de boompjes’ die op leergebied dreigen ‘om te vallen’. Wij betrekken hierbij de ouders zodat zij in onze zorg om hun kind
deelgenoot zijn.

… we evalueren het gedrag en de werkhouding van de kinderen zodat het hen helpt en motiveert naar de toekomst toe. Niet alleen cijfers op een rapport zijn belangrijk. Ook de positieve appreciaties zijn minstens even belangrijk. We willen volgende woorden benadrukken:

Op onze school:
" je mag zijn zoals je bent
om te worden wie je bent,
maar nog niet kunt zijn;
en je mag het worden
op jouw manier
en in jouw tijd." 

 

D. Prachtige bladeren:  in ‘t Boompje open, respectvolle en sociale mensen te vormen.

 

Zowel door zelf het voorbeeld te geven als doorheen alle activiteiten aandacht aan te schenken, proberen we de kinderen positieve waarden mee te geven.

Wij denken daarbij vooral aan …

 

… respect voor de mens en zijn omgeving. Dat uit zich in aanvaarding van het anderszijn, beleefdheid, eerbied en respect, verdraagzaamheid, gehoorzaamheid, eerlijkheid, solidariteit, vergevingsgezindheid en rechtvaardigheid, de wil tot samenwerking, het kunnen maken en nakomen van afspraken, zelf de eerste stap zetten, zorgzaamheid en discipline, .….

 

… een goede school- en klassensfeer waar zowel leerling, leerkracht, directie zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen. Het “samen-school-zijn” is belangrijk.  We willen dat onze school een vriendengroep is met respect voor elkaar. Een school waarbij elk kind ernstig wordt genomen met aandacht voor zijn sociale ontwikkeling.

We willen ook dat onze school een gedisciplineerde school is waarbij waarden als beleefdheid, orde en tucht als belangrijk worden ervaren.

… een open school zijn waarbij alle geledingen zoals directie, leerkrachten, opvoedend personeel, schoolbestuur, oudervereniging, schoolraad alsook de ouders en de leerlingen zich ten volle engageren.

… het zien als iemand moeilijkheden heeft. Oog en vooral hart hebben voor die kinderen, ook al gaat het niet om echt schoolse problemen.

 

We kunnen deze doelstelling enkel bereiken als er een open en communicatieve sfeer heerst op school, met respect en waardering voor de inbreng van elkeen.

  • Facebook Social Icon

© Copyright 2023 Vrije Basisschool 't Boompje. gemaakt met Wix.com

Contact 

Adres

Cathilleweg 82, 8490 Stalhille